მოცემული კატეგორია აერთიანებს შიდა საუნივერსიტეტო საკონფერენციო თემებისათვის განკუთვნილ მოკლე ხანგრძლივობის კურსებს.